ასაკი და ბიოლოგიური საათი / ВОЗРАСТ И БИОЛОГИЧЕСКИЕ ЧАСЫ ОРГАНИЗМА
ასაკი და ორგანიზმის ბიოლოგიური საათი.pdf
Возраст и биологический часы организма.pdf


წიგნში განხილულია ადამიანის ორგანიზმში მიმდინარე პროცესები, რომელ-თა უმრავლესობა ხასიათდება მკვეთრი პერიოდულობით და რომლებიც არა მარ-ტო ინარჩუნებენ, არამედ, ზოგ შემთხვევაში, საგრძნობლად ცვლიან ადამიანის ბიო-ლოგიურ რიტმებს. ამ პროცესებისა და რიტმების პარამეტრები მნიშვნელოვნადიცვლება ასაკთან ერთად, რაც ხელს უწყობს სხვადასხვა პათოლოგიური პროცე-სის განვითარებას. ჩასახვის დროს ჩართული ინდივიდის ბიოლოგიური საათი`მუშაობს~ სიცოცხლის ბოლომდე. ამასთან, მდედრობითი სქესის ბიოლოგიური სა-ათი შეიძლება შევადაროთ `საათს მაღვიძარათი~ (მხედველობაში გვაქვს მენსტრუ-ალური ციკლი), ხოლო მამრობითი სქესის კი – `ჯიბის საათს მაღვიძარას გარეშე~.ადამიანის ჯანმრთელობისა და შრომისუნარიანობის შენარჩუნების ერთ-ერთ აუცი-ლებელ წინაპირობას ბიოლოგიური საათის მუშაობის სიზუსტე წარმოადგენს.

წიგნი ერთნაირად საინტერესო იქნება როგორც მედიკოსებისთვის, ისე ფართოსაზოგადობისათვის, ვინაიდან მასში განხილულია ასაკთან დაკავშირებული დაავა-დებების პროფილაქტიკისა და მკურნალობის საკითხები.

რეცეზენტი: პროფესორი ნოდარ ჭიჭინაძეВ книге рассматриваются наиболее важные для жизнедеятельности человека ритмические процессы, которые в конечном счете формируют стереотипную организацию физиологических функций во времени. Запущенные при зачатии биологические часы индивида «работают» до самой его смерти; при этом биологические часы представителей женского пола можно сопоставить с часами с боем (имеется ввиду менструальный цикл), а мужской половины – это, пожалуй, «карманные» часы.

Согласованность и точность работы биологических часов является одним из непременныхусловий сохранения здоровья и трудоспособности человека. Надеемся, что книга окажется обоюдно полезной как для врачей различных специальностей, так и для широкой общественности, так как она посвящена профилактике и лечению болезней, проявляющихся в процессе старения организма.

Рецезент: профессор Нодар Чичинадзе